En sag i Holland

En straffesag i Holland

I straffesager anlægges sag mod tiltalte af Anklagemyndigheden (OM). OM er repræsenteret af en offentlig anklager. Straffesagen starter normalt hos politiet, hvorefter anklageren tager stilling til, om den mistænkte skal retsforfølges. Går anklageren videre med at retsforfølge den mistænkte, ender sagen i retten.

Forseelserne

Lovovertrædelser kan blandt andet findes i straffeloven, våbenloven, opiumsloven eller færdselsloven. I henhold til legalitetsprincippet må ingen dømmes for en handling eller undladelse uden forudgående lovbestemt straffebestemmelse.

Der kan skelnes mellem forseelser og forbrydelser. En forbrydelse er en mere alvorlig lovovertrædelse end en forseelse. En forseelse kan omfatte overfald eller mord. Nogle eksempler på en lovovertrædelse er offentlig fuldskab eller hærværk.

Undersøgelsen

En straffesag starter ofte hos politiet. Dette kan være som svar på en anmeldelse eller spor efter en strafbar handling. Efterforskningen begyndte under anklagemyndighedens ledelse i samarbejde med politiet. Den mistænkte efterlyses, og der indsamles beviser. Resultaterne af efterforskningen kommer i en officiel rapport, der sendes til statsadvokaten. Statsadvokaten vurderer på baggrund af den officielle rapport sagen. Anklageren vurderer også, om den mistænkte vil blive retsforfulgt. Dette er kendt som hensigtsmæssighedsprincippet; statsadvokaten beslutter, om der skal rejses tiltale for en lovovertrædelse.

Stævning

Går anklageren over til at rejse tiltale, modtager den tiltalte en stævning. Stævningen beskriver den lovovertrædelse, som sigtede retsforfølges for, og angiver, hvor og hvornår tiltalte skal møde i retten.

Behandling ved retten

Som tiltalt er du ikke forpligtet til at overvære retsmødet. Hvis du beslutter dig for at deltage, vil dommeren afhøre dig under retsmødet. Du er dog ikke forpligtet til at svare på hans spørgsmål. Dette skyldes nemo tenetur-princippet: du er ikke forpligtet til at samarbejde aktivt med din egen overbevisning. Når dommeren er færdig med at afhøre den anklagede, giver han ordet til anklageren.

Statsadvokaten giver herefter en tiltale. I den redegør han for fakta og beviser for lovovertrædelsen. Herefter afslutter han sin anklage med sit krav om lovovertrædelsen.

Efter at statsadvokaten har udtalt sig, vil den tiltaltes advokat fremsætte sit anbringende. I anbringendet reagerer advokaten på anklagerens anklageskrift og varetager klientens interesser. Til sidst får den tiltalte ordet.

Dommerens kendelse

Der er flere beslutninger, dommeren kan træffe. For at kunne finde bevis skal der være et minimum af beviser til rådighed for at dømme den anklagede. Hvorvidt bevisminimummet er opfyldt, kræver en vurdering af den konkrete sag og er i dommerens hænder.

For det første kan den anklagede frifindes af dommeren. I dette tilfælde er lovovertrædelsen ifølge dommeren ikke bevist, eller dommeren vurderer, at forseelsen ikke er strafbar. Det kan dog også være, at dommeren ikke er overbevist om, at den sigtede har begået den kriminelle adfærd.

Desuden kan den sigtede frifindes fra tiltale. Det er fx tilfældet i sager om selvforsvar, eller hvis den mistænkte er psykisk syg. I disse tilfælde finder dommeren, at den anklagede ikke er strafbar, eller den lovovertrædelse, som den anklagede retsforfølges for, ikke er strafbar. Straffesagen kan ende her. Dommeren kan dog også pålægge en foranstaltning ved afvisning af anklagemyndigheden. Dette kan omfatte TBS for en mistænkt med en psykisk lidelse.

Endvidere kan tiltalte også straffes. Der kan skelnes mellem tre hovedstraffe: fængsel, eksemplarisk tjeneste og samfundstjeneste. Retten kan også pålægge en foranstaltning såsom betaling af erstatning eller TBS.

En straf kan tjene flere formål. For eksempel kan det tjene som gengældelse. Når en person har begået en kriminel handling, kan han jo ikke slippe afsted med det. Derudover fortjener offeret, men også samfundet, tilfredsstillelse. Formålet med straf er at forhindre gerningsmanden i at gentage sig selv. Endvidere skal en straf have en afskrækkende effekt. Kriminelle skal vide, at en kriminel handling ikke vil forblive ustraffet. Endelig beskytter det samfundet at straffe gerningsmanden.

Står du over for en straffesag? Hvis ja, så tøv ikke med at kontakte advokaterne på Law & More. Vores advokater har stor erfaring og vil med glæde rådgive dig og bistå dig i retssager.

 

Law & More