Hvad er arbejdsgiverens forpligtelser efter arbejdsvilkårsloven?

Hvad er arbejdsgiverens forpligtelser efter arbejdsvilkårsloven?

Enhver medarbejder i en virksomhed skal kunne arbejde sikkert og sundt.

Arbejdsvilkårsloven (videre forkortet Arbowet) er en del af arbejdsmiljøloven, som består af regler og retningslinjer, der skal fremme et sikkert arbejdsmiljø. Arbejdsvilkårsloven indeholder forpligtelser, som arbejdsgivere og lønmodtagere skal overholde. Disse gælder alle steder, hvor der udføres arbejde (altså også for foreninger og fonde og for deltids- og fleksjob, vagtpersonale og personer på 0-timers kontrakter). En virksomheds arbejdsgiver er ansvarlig for at sikre overholdelse af arbejdsmiljøloven i virksomheden.

Tre niveauer

Lovgivningen om arbejdsforhold er opdelt i tre niveauer: Arbejdsvilkårsloven, Arbejdsvilkårsbekendtgørelsen og Arbejdsvilkårsbekendtgørelsen.

 • Arbejdsmiljøloven danner grundlag og er samtidig en rammelov. Det betyder, at den ikke indeholder regler om specifikke risici. Hver organisation og sektor kan beslutte, hvordan dens sundheds- og sikkerhedspolitik skal implementeres og nedfælde den i et sundheds- og sikkerhedskatalog. Arbejdsvilkårsbekendtgørelsen og Arbejdsvilkårsbekendtgørelsen indeholder dog bestemte regler.
 • Arbejdsvilkårsbekendtgørelsen er en uddybning af arbejdsvilkårsloven. Den indeholder de regler, arbejdsgivere og ansatte skal overholde for at imødegå erhvervsmæssige risici. Den har også specifikke regler for flere sektorer og kategorier af ansatte.
 • Sundheds- og sikkerhedsbekendtgørelsen er igen en videreudvikling af sundheds- og sikkerhedsdekretet. Det indebærer detaljerede regler. For eksempel de krav, som arbejdsudstyr skal opfylde, eller præcis hvordan en arbejdsmiljøtjeneste skal udføre sine lovpligtige opgaver. Disse regler er også obligatoriske for arbejdsgivere og arbejdstagere.

Sundheds- og sikkerhedskatalog

I et arbejdsmiljøkatalog beskriver arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer fælles aftaler om, hvordan de (vil) overholde regeringens målregler for sundt og sikkert arbejde. En målregulering er en standard i loven, som virksomhederne skal overholde – for eksempel det maksimale støjniveau. Kataloget beskriver teknikker og måder, god praksis, barer og praktiske vejledninger til sikkert og sundt arbejde og kan laves på filial- eller virksomhedsniveau. Arbejdsgivere og ansatte er ansvarlige for indholdet og distributionen af ​​et arbejdsmiljøkatalog.

Arbejdsgivernes ansvar

Nedenfor er en liste over generelle ansvar og forpligtelser for arbejdsgivere, der er omfattet af lovgivningen. Specifikke aftaler om disse ansvarsområder kan variere fra en organisation og branche til en anden.

 • Enhver arbejdsgiver skal have en aftale med en arbejdsmiljø- eller virksomhedslæge: hovedkontrakten. Alle arbejdere skal have adgang til en virksomhedslæge, og enhver virksomhed skal samarbejde med en virksomhedslæge. Derudover kan alle medarbejdere anmode om en second opinion fra en virksomhedslæge. I hovedkontrakten mellem arbejdsgiveren og arbejdsmiljøtjenesten eller virksomhedslægen er det fastsat, hvilke andre arbejdsmiljøtjenester eller virksomhedslæger, der kan konsulteres for at få en second opinion.
 • Tilpas indretning af arbejdspladser, arbejdsmetoder, anvendt arbejdsudstyr og arbejdsindhold så vidt muligt til medarbejdernes personlige karakteristika. Det gælder også medarbejdere med strukturelle og funktionelle begrænsninger på grund af f.eks. sygdom.
 • Arbejdsgiveren skal begrænse monotont og tempobundet arbejde så meget som muligt ('kan med rimelighed kræves).
 • Arbejdsgiveren skal så vidt muligt forebygge og afbøde større ulykker med farlige stoffer, arbejdsgiveren.
 • Arbejdstagere bør modtage information og instruktion. Information og undervisning kan omhandle brugen af ​​arbejdsudstyr eller personlige værnemidler, men også hvordan aggression og vold og seksuel chikane håndteres i en virksomhed.
 • Arbejdsgiveren skal sørge for anmeldelse og registrering af arbejdsulykker og arbejdssygdomme.
 • Arbejdsgiveren er ansvarlig for at forebygge fare for tredjemand i forbindelse med medarbejdernes arbejde. Arbejdsgivere kan også tegne en forsikring til dette formål.
 • Arbejdsgiveren skal sikre udvikling og implementering af en arbejdsmiljøpolitik. Sundheds- og sikkerhedspolitikken er en detaljeret handlingsplan, der beskriver, hvordan virksomheder kan eliminere risikofaktorer. Med en sundheds- og sikkerhedspolitik kan du konsekvent demonstrere, at der tages en sikker og ansvarlig handling i virksomheden. En sundheds- og sikkerhedspolitik omfatter risikoopgørelse og -evaluering (RI&E), sygefraværspolitik, intern beredskabstjeneste (BH)V, forebyggelsesmedarbejder og PAGO.
 • Arbejdsgiveren skal registrere virksomhedens ansattes risici i en risikoopgørelse og -evaluering (RI&E). Dette angiver også, hvordan medarbejdere er beskyttet mod disse risici. Sådan en opgørelse siger, om sundhed og sikkerhed er truet af for eksempel ustabile stilladser, eksplosionsfare, et støjende miljø eller arbejde for længe ved en skærm. RI&E skal indsendes til en arbejdsmiljøtjeneste eller certificeret ekspert til gennemgang.
 • En del af RI&E er en handlingsplan. Dette angiver, hvad virksomheden gør ved disse højrisikosituationer. Dette kan involvere udlevering af personlige værnemidler, udskiftning af skadelige maskiner og god information.
 • Hvor folk arbejder, kan der også opstå sygefravær. Inden for forretningskontinuitetsrammen skal arbejdsgiveren redegøre for, hvordan sygefravær håndteres i en sygefraværspolitik. At føre en sygefraværspolitik er en implicit defineret juridisk pligt for arbejdsgiveren og er udtrykkeligt nævnt i Arbejdsvilkårsbekendtgørelsen (art. 2.9). Ifølge denne artikel rådgiver arbodienst at føre en struktureret, systematisk og tilstrækkelig arbejdsforhold og sygefraværspolitik. Arbodienst skal bidrage til implementeringen, idet der tages særligt hensyn til unikke grupper af medarbejdere.
 • For eksempel yder interne nødhjælpsarbejdere (FAFS-officerer) førstehjælp ved en ulykke eller brand. Arbejdsgiveren skal sikre, at der er nok FAFS-officerer. Han skal også sikre, at de kan udføre deres opgaver ordentligt. Der er ingen særlige uddannelseskrav. Arbejdsgiveren kan selv påtage sig opgaverne med det interne beredskab. Han skal udpege mindst én medarbejder til at erstatte ham i dennes fravær.
 • Arbejdsgivere er forpligtet til at udpege en af ​​deres ansatte som forebyggelsesmedarbejder. En forebyggelsesmedarbejder arbejder i en virksomhed – normalt ved siden af ​​deres 'almindelige' job – for at hjælpe med at forebygge ulykker og fravær. En forebyggelsesmedarbejders lovpligtige opgaver omfatter: (med)udarbejdelse og gennemførelse af RI&E, rådgive og samarbejde tæt med samarbejdsrådet/medarbejderrepræsentanter om politik for gode arbejdsforhold samt rådgive og samarbejde med virksomhedslægen og anden arbejdsmiljø. og sikkerhedstjenesteudbydere. Arbejdsgiveren kan fungere som forebyggelsesmedarbejder, hvis virksomheden har 25 eller færre ansatte.
 • Arbejdsgiveren skal give medarbejderen lov til at gennemgå en periodisk arbejdsmiljøundersøgelse (PAGO). Medarbejderen er i øvrigt ikke forpligtet til at deltage heri.

det nederlandske arbejdstilsyn

Det nederlandske arbejdstilsyn (NLA) inspicerer regelmæssigt, om arbejdsgivere og ansatte overholder sundhed og sikkerhedsregler. Deres prioritet er på arbejdssituationer, der udgør alvorlige sundhedsrisici. I tilfælde af overtrædelse kan NLA pålægge flere foranstaltninger, lige fra en advarsel til en bøde eller endda arbejdsstandsning.

Betydningen af ​​sundheds- og sikkerhedspolitik

Det er vigtigt at have og implementere en klart beskrevet sundheds- og sikkerhedspolitik. Dette forhindrer sundhedsskadelige virkninger og bidrager til bæredygtig beskæftigelsesegnethed og produktivitet for medarbejderne. Hvis en medarbejder lider skade på grund af arbejde, kan han holde virksomheden ansvarlig og kræve erstatning. Arbejdsgiveren skal så kunne bevise, at den har gjort alt, hvad der med rimelighed var praktisk muligt – i driftsmæssig og økonomisk henseende – for at forhindre denne skade.

Vil du vide, hvordan du anvender arbejdsmiljøloven i din virksomhed? Vores beskæftigelsesadvokater besvarer gerne dine spørgsmål. Vi kan analysere din virksomheds risikofaktorer og rådgive dig om, hvordan du kan reducere dem. 

Law & More